© del text: Raül Flores i David Morlà

© de les músiques: els seus autors

© d’aquesta edició: Grallers de la Torre

D.L: T-1295-2014